Nhặt túi rác giữa đường, không ngờ bên trong chứa... 23 tỷ
Xem thêm