Nga lên kế hoạch mở rộng các căn cứ quân sự ở Syria
Xem thêm